Sunday, July 20, 2008

大专法令的修改方向

大专法令-一个近年来让各方争论不懈的问题法令
备受争议的15和16 条文

以下是一部分的条文
Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajardilarang bersekutu dengan persatuan, dsb. kecuali sebagaimana diperuntukkan di bawah Perlembagaan, ataudiluluskan oleh Naib Canselor

15. (1) Tiada sesiapa jua, semasa menjadi seorang pelajarUniversiti, boleh menjadi seorang ahli, atau boleh dengan apa-apacara bersekutu dengan, mana-mana persatuan, parti politik,kesatuan sekerja atau apa-apa jua pertubuhan, badan ataukumpulan orang lain, sama ada atau tidak ia ditubuhkan di bawahmana-mana undang-undang, sama ada ia di dalam Universiti ataudi luar Universiti, dan sama ada ia di dalam Malaysia atau di luarMalaysia, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh atau dibawah Perlembagaan, atau kecuali sebagaimana yang diluluskanterlebih dahulu secara bertulis oleh Naib Canselor.

(2) Tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajarUniversiti, sama ada ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikutPerlembagaan atau selainnya, boleh ada apa-apa gabungan,persekutuan atau apa-apa jua urusan lain dengan mana-manapersatuan, parti politik, kesatuan sekerja atau apa-apa juapertubuhan, badan atau kumpulan orang lain, sama ada atau tidakia ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang, sama ada iadi dalam Universiti atau di luar Universiti, dan sama ada ia didalam Malaysia atau di luar Malaysia, kecuali sebagaimana yangdiperuntukkan oleh atau di bawah Perlembagaan, atau kecualisebagaimana yang diluluskan terlebih dahulu secara bertulis olehNaib Canselor.

(3) Tiada sesiapa jua, semasa menjadi seorang pelajarUniversiti, boleh menyatakan atau berbuat sesuatu yang bolehditafsirkan sebagai menyatakan sokongan, simpati ataubangkangan terhadap mana-mana parti politik atau kesatuansekerja atau sebagai menyatakan sokongan atau simpati denganmana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang haram.

(4) Tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajarUniversiti, yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikutPerlembagaan atau mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulanpelajar Universiti lain, boleh menyatakan atau berbuat sesuatuyang boleh ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan,simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik ataukesatuan sekerja atau sebagai menyatakan sokongan atau simpatiPelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajardilarang memungut wang

15A. (1) Tiada seseorang pelajar Universiti, atau sesuatu pertubuhan,badan atau kumpulan pelajar Universiti, boleh, di dalam atau diluar Kampus, atau di dalam atau di luar Malaysia, memungut ataucuba memungut, atau menganjurkan atau cuba menganjurkan apaapapemungutan, atau membuat apa-apa rayuan secara lisan atausecara bertulis atau selainnya atau cuba membuat sesuatu rayuanitu untuk, apa-apa wang atau harta lain daripada sesiapa jua, iaitubukan wang atau harta yang genap atau hampir genap masanyadiperoleh di bawah atau menurut mana-mana undang-undangbertulis, kontrak atau kewajipan lain di sisi undang-undang.

(2) Sesiapa jua yang melanggar atau tidak mematuhisubseksyen (1) bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabiladisabitkan, didenda tidak melebihi satu ribu ringgit ataudipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan ataukedua-duanya.

(3) Menteri boleh, dalam sesuatu kes tertentu, menurut budibicara mutlaknya memberikan pengecualian kepada sesiapa juadaripada kuat kuasa subseksyen (1), tertakluk kepada apa-apaterma dan syarat dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yangdifikirkannya patut menurut budi bicara mutlaknya.

(4) Tanpa menyentuh peruntukan mana-mana undang-undangbertulis yang lain berhubung dengan pewakilan kuasa, Menteriboleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, mewakilkanpenjalanan kuasanya di bawah subseksyen (3) kepada NaibCanselor mengenai pemungutan wang dalam Kampus daripadaorang dalam Kampus, tertakluk kepada apa-apa syarat dansekatan sebagaimana yang ditetapkan dalam pemberitahuan itu.Kuasa Naib Canselor untuk menggantung atau membubarkanmana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar16. Jika mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajarUniversiti menjalankan urusannya dengan cara yang, padapendapat Naib Canselor, boleh merosakkan atau mendatangkanmudarat kepada kepentingan atau kesentosaan Universiti, ataukepada kepentingan atau kesentosaan mana-mana daripada pelajaratau kakitangan Universiti, atau kepada ketenteraman ataukeselamatan awam, atau jika mana-mana pertubuhan, badan ataukumpulan itu melanggar mana-mana undang-undang bertulis,Naib Canselor boleh menggantung atau membubarkan pertubuhan,badan atau kumpulan itu.

个人认为修改的部分应包括:

Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajardilarang bersekutu dengan persatuan, dsb. kecuali sebagaimana diperuntukkan di bawah Perlembagaan, ataudiluluskan oleh Naib Canselor

学生应该被应许自由参加社团。。。。 至于社团在这里的定义是否应该抱括政党,这个道很引人深思。。。以我国政治不成熟的环境,开了这个例子,那么大学会否成为政党的新开辟战场呢??? 另外:

Jika mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajarUniversiti menjalankan urusannya dengan cara yang, padapendapat Naib Canselor, boleh merosakkan atau mendatangkanmudarat kepada kepentingan atau kesentosaan Universiti, ataukepada kepentingan atau kesentosaan mana-mana daripada pelajaratau kakitangan Universiti, atau kepada ketenteraman ataukeselamatan awam, atau jika mana-mana pertubuhan, badan ataukumpulan itu melanggar mana-mana undang-undang bertulis,Naib Canselor boleh menggantung atau membubarkan pertubuhan,badan atau kumpulan itu.

副校长的权利应该分散去给一个委员会。。。。 可能建议该委员会应该包含:
1)学生代表(2)-由学生代表理事会推荐
2)校方学术人员(2)-由校方学术人员理事会推荐
3)校方法律代表(1)
4)校方纪律代表(1)

该委员会负则提供意见于副校长。。副校长可以-根据委员会的建议做出判决,或如果对该判决不满,驳回委员会的建议,并要委员会另呈建议,副校长本身应该被限制只可以驳回/同意委员会的判决,而并不可以更改委员会建议的刑法。。。 

这样,整个决定权分散去:
副校长:赞成权/否决权
委员会:建议权

No comments: